Concurs de granturi pentru crearea sau dezvoltarea unei afaceri sociale

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

Una dintre activitățile proiectului presupune crearea  întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea  creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

Bugetul

În cadrul acestui concurs va fi finanțat doar un singur proiect. Suma maximă oferită nu va depăși 35 000 EUR. Perioada de implementare a proiectului finanțat în cadrul acestui concurs de granturi va fi minim de 16 luni și maximum 18 de luni.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:

a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritățile moldovenești;

b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);

c) să fie organizații ale societății civile, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale;.

d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;

e) să desfășoare activitățile în unul sau mai multe raioane, cu excepția următoarelor: Anenii Noi, Orhei, or. Bălți, Sângerei, Criuleni și Cahul;

e) să-și asume înregistrarea și certificarea unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare.

 

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea

2.6.10.1.1 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: https://intpa-econtent-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ePrag/2020.0/ePrag-en-2020.0-full.pdf

Activități eligibile

Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi:

 • Activități de creare și operare a întreprinderilor sociale noi;
 • Activități de dezvoltare și operare a întreprinderilor sociale existente;
 • Activități de îmbunătățire a coordonării și comunicării între diverși actori din domeniul social, necomercial, economic și autorități publice;
 • Activități de facilitare a transferului de know-how și acces la tehnologii moderne și inovație, inclusiv acordarea de servicii de consultanță operatorilor economici;
 • Activități novatoare de sensibilizare a opiniei publice;
 • Evenimente de instruire;
 • Activități de networking;
 • Schimb de bune practici (vizite, întruniri etc.);
 • Seminare și ateliere tematice, conferințe, expoziții;
 • Publicarea de manuale, broșuri, materiale audio-vizuale.
 • Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;

b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;

c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;

d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";

e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;

f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;

g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;

h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;

i) acțiuni care sprijină partidele politice;

l) acțiuni care includ prozelitism.

Alte detalii ale Concursului

Integrarea drepturilor omului și egalității de gen, respectarea și promovarea protecției mediului ambiant reprezintă principii esențiale ale programului.

Prezentarea propunerilor de proiect

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
 2. Bugetul solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
 3. Planul de afaceri completat conform formularului inclusiv previziunile financiare si fluxul mijloacelor bănești planificat;
 4. CV-ul persoanelor cheie implicate in administrarea întreprinderii sociale;
 5. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
 6. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
 7. Situația de profit și pierdere pentru întreprinderile existente;
 8. Fișa cu date generale ale întreprinderii pentru întreprinderile create deja;
 9. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.  

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a ține cont în cadrul selectării organizațiilor câștigătoare de reprezentarea geografică echitabilă a proiectelor susținute.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi antreprenoriat social” până la data de 01 iulie 2022.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 11 iulie 2022.

Atenţie! Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Documete atașate

Tor_se_iii_ro_8801000

Fișier .PDF , 715.49 KB
Vizualizează

Fisa_date_generale_6830700

Fișier .DOCX , 23.07 KB
Vizualizează

Formular_plan_afaceri_8597440

Fișier .DOCX , 131.28 KB
Vizualizează

Formular-buget-grant-ro_999856

Fișier .XLSX , 26.76 KB
Vizualizează

Formular-cerere-grant_ro_9714202

Fișier .DOCX , 41.07 KB
Vizualizează
Distribuie