Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru angajarea unui expert/expertă în elaborarea și prezentarea raportului de monitorizare a unei politici publice în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”

Context 

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.  

În cadrul acestui proiect au fost oferite 43 de granturi organizațiilor societății civile pentru implementarea proiectelor care prevăd crearea următoarelor structuri: 

 1. 6 centre de suport în afaceri
 2. 10 Consorții
 3. 2 Platforme ale OSC în domeniul antreprenoriatului social și mediu de afaceri
 4. 10 Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri
 5. 15 întreprinderi sociale 

Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a două platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării incluzive în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) antreprenoriatului social. 

În cadrul acestui concurs, Fundația Est-Europeană va selecta un/o expert/ă în elaborarea și prezentarea unui raport de monitorizare a implementării politicilor publice în domeniul agriculturii ecologice. Această sarcină va fi realizată în comun cu secretariatul platformei pentru facilitarea angajării incluzive în câmpul muncii și mediul de afaceri, deținut de Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA). 

Platforma va fi asistată pentru a identifica politicile publice cheie existente care afectează în mod semnificativ comerțul, ocuparea forței de muncă, antreprenoriatul, activitățile independente de antreprenoriat în domeniul agriculturii ecologice. 

Serviciul prestat va include următoarele tipuri de intervenții/acțiuni 

 • Cartografierea și identificarea actelor legislative și normative în domeniul agriculturii ecologice, în baza criteriilor și priorităților stabilit
 • Monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul agriculturii ecologice, selectate de comun acord cu MOVCA.
 • Formularea recomandărilor și propunerilor privind eficientizarea și îmbunătățirea procesului de realizare a politicilor publice monitorizate.
 • Elaborarea raportului de monitorizare a implementării politicilor publice în domeniul agriculturii ecologice.
 • Prezentarea raportului de monitorizare în cadrul unor ședințe organizate de MOVCA. 

Responsabilități 

Produse și servicii

Termenul orientativ de livrare

1.      Participarea la ședințe cu membrii platformei și înțelegerea contextului

15 iulie 2023

2.      Selectarea politicii publice/lege/act legislativ, etc, care va fi monitorizată

15 august 2023

3.      Elaborarea proiectului de raport de monitorizarea a politicii publice, lege/act legislativ, etc.

20 octombrie 2023

4.      Prezentarea raportului în cadrul atelierelor de lucru cu factorii de decizie relevanți. Îmbunătățirea raportului, după caz

20    noiembrie 2023

5.      Prezentarea finală a raportului de monitorizare

10 decembrie 2023

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (iulie – decembrie 2023) timp de 10 zile lucrătoare  conform planului de activități al proiectului, coordonând etapele cu Fundația Est-Europeană. 

Aspecte organizaționale 

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului Fundației Est-Europene (FEE) și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de  FEE.

Candidații eligibili 

Candidații eligibili pentru a participa la acest concurs sunt persoanele fizice specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu.  

Cerințe specifice față de candidați

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în domeniul monitorizării politicilor publice de cel puțin de 2 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Dosarul trebuie să conțină următoarele 

 • CV-ul candidatului care demonstrează experiența în domeniu.
 • Lista rapoartelor similare elaborate anterior de expert/ă și denumirea clienților pentru care au fost elaborate.
 • Ofertă financiară pentru 10 zile de consultanță, cu indicarea costului unei zile de lucru. Ziua de lucru fiind echivalentă cu 8 ore lucrate. Oferta trebuie să includă costul net, iar Fundația va achita toate impozitele și taxele aferente. 

Criterii de selecție a ofertelor 

FEE va selecta expertul/ă în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele: 

 • 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă.
 • 50% - Raportul preț-calitate servicii. 

Depunerea dosarului 

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului Caiet de Sarcini până la data de 06 iulie 2023 la adresa de email: concurs@eef.md

Vă rugăm să indicați în subiectul mesajului: ”Expert monitorizare”

Doar candidații preselectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

În procesul de selecție, Fundația Est-Europeană nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Fundația Est-Europeană oferă șanse egale tuturor, dosarele  fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Documete atașate

ToR expert platf business

Fișier .PDF , 736.25 KB
Vizualizează
Distribuie