Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi pentru promovarea jurnalismului comunitar ca mecanism de încurajare a gândirii critice în comunități

Programul de Granturi are scopul de a susține jurnalismul comunitar ca modalitate de promovare a libertății de exprimare, a accesului la informație și ca mecanism de responsabilizare a autorităților publice şi a altor actori relevanți.

Prezentare Generală 

În perioada 2020-2025 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Suedia. Unul din obiectivele programului este promovarea libertății de exprimare și accesul la informații imparțiale prin intermediul promovării jurnalismului comunitar.   

Prioritățile Programului 

Programul de Granturi are scopul de a susține jurnalismul comunitar ca modalitate de promovare a libertății de exprimare, a accesului la informație și ca mecanism de responsabilizare a autorităților publice şi a altor actori relevanți. Valorificând rețeaua de parteneri din toată țara și platforma online pentru jurnaliști comunitari https://jurnalist.md/ , programul tinde să dezvolte o nouă generație de jurnaliști comunitari, permițându-le să sesizeze prin intermediul mass media şi a platformelor de facilitare a jurnalismului comunitar, problemele cu care se confruntă în comunitățile lor. Această abordare va contribui la creșterea gândirii critice în comunități și la responsabilizarea autorităților pentru a-și îndeplini obligațiunile. 

Activități eligibile 

Proiectele vor viza o gamă variată de activități menite să contribuie la promovarea jurnalismului comunitar și soluționarea problemelor comunitare prin intermediul acestui mecanism: 

 • Promovarea jurnalismului comunitar ca metodă de încurajare a gândirii critice în comunități.
 • Încurajarea și implicarea tinerelor/tinerilor vulnerabili să folosească platformele de jurnalism comunitare, pentru a raporta încălcări sau pentru a comenta politicile publice locale.
 • Abilitarea cetățenilor din comunități cu deprinderi, tehnici și instrumente de practicare a jurnalismului comunitar.
 • Promovarea și încurajarea persoanelor, care se vor include activ în realizarea unor știri, articole, materiale pentru jurnalist.md,  alte surse media și rețele de socializare
 • Promovarea raportării problemelor și identificării soluțiilor prin rețeaua creată de jurnaliste/jurnaliști comunitari.
 • Cooperarea cu autoritățile locale, în vederea soluționării problemelor, raportate de jurnaliștii comunitari abilitați în cadrul proiectelor propuse.
 • Oferirea suportului media și de mentorat individual pentru jurnaliștii comunitari din rețeaua platformei https://jurnalist.md/

Activitățile propuse țin de:

 • Identificarea persoanelor care vor fi abilitate cu deprinderi de jurnalism comunitar, asigurând egalitatea de gen;
 • Oferirea suportului de instruire și de mentorat pentru persoanele identificate;
 • Crearea rețelei locale de jurnaliști comunitari și de persoane vulnerabile care vor folosi platformele în cauză;
 • Crearea platformei de cooperare dintre rețeaua local de jurnaliști comunitari și APL;
 • Identificarea problemelor locale și raportarea lor pe rețelele de jurnalism comunitari și/sau în presa locală;
 • Monitorizarea procesului de soluționare problemelor raportate (din momentul identificării până la găsirea soluției corespunzătoare);
 • Contribuirea la promovarea oportunităților egale şi a egalității de gen;
 • Promovarea incluziunii sociale și participării grupurilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor la nivel local. 

Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibile să participe în cadrul acestui concurs de granturi organizațiile necomerciale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea mobilizării comunitare, preferabil prin intermediul jurnalismului comunitar. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă și alte organizații neguvernamentale, precum şi alți actori din societate interesați în promovarea jurnalismului comunitar. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Nu vor fi finanțate proiectele care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații ineligibile. În cadrul acestui program de granturi Fundaţia nu va finanța cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu va oferi granturi pentru suport general instituțiilor şi organizațiilor, și va susține doar proiecte concrete care se vor încadra în obiectivele programului de granturi. 

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

Procesul de luare a deciziei

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți. Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai jos și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

 • numărul de jurnaliști comunitari antrenați în proiect;
 • numărul de persoane vulnerabile care vor fi încurajate să folosească platformele de jurnalism comunitar;
 • numărul de femei/bărbați abilitați;
 • originalitatea şi inovația proiectului;
 • durabilitatea proiectului;
 • relevanța obiectivelor şi activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • capacitatea proiectului de a spori conștientizarea publică referitoare la problemele abordate;
 • experiența organizației și/sau a personalului implicat în proiect.

Criteriile pentru determinarea valorii exacte a sprijinului financiar pentru entitate: suma exactă va fi determinată pe baza complexității propunerii și a evaluării costurilor corespunzătoare.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul  

Bugetul total pentru acest concurs este de 90 000 Euro. Suma maximă solicitată în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși 10 000 Euro per proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de cofinanțare. Grantul va fi oferit în tranșe în dependență de progresul obținut în procesul de implementare a proiectului și angajamentele asumate la semnarea contractului de grant. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.  

Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Pierderile ce țin de rata de schimb;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici. 

Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

 1. a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
 2. b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
 4. d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";
 5. e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
 6. f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
 7. g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
 8. h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
 9. i) acțiuni care sprijină partidele politice;
 10. l) acțiuni care includ prozelitism.

Prezentarea propunerilor de proiect

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
 2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
 3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizației;
 4. Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole, etc.). 

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la carolina.blajin@eef.md , cu subiectul „Întrebări granturi jurnalism comunitar” până la data de 20 iulie 2023.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs granturi jurnalism comunitar”, pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  .

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 11 august 2023.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Alte detalii 

Solicitanții de grant preselectați vor fi vizitați de către personalul FEE pentru a asigura toate procedurile de atribuire a granturilor.

Documete atașate

Formular cerere de grant

Fișier .DOC , 164.5 KB
Vizualizează

Formular-buget-grant

Fișier .XLSX , 34.34 KB
Vizualizează
Vizualizează
Distribuie