Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul repetat de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Notă: Acest concurs de granturi substituie concursul de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale organizat de Fundaţia Est-Europeană in perioada 31 octombrie 2022 – 25 noiembrie 2022. Concursul precedent a fost anulat din motivul lipsei numărului suficient de dosare recepționate. 

Organizațiile care au depus proiecte în cadrul concursului organizat de Fundaţia Est-Europeană in perioada 31 octombrie 2022 – 25 noiembrie 2022 sunt încurajate să reaplice la Concursul curent și să revizuiască propunerile de proiect în conformitate cu condițiile prezentului concurs.

Organizațiile interesate de prezentul concurs sunt încurajate să apeleze pentru consultanță în scrierea propunerilor de proiect la partenerii Fundației, care sunt menționați la sfârșitul acestui document.

Context

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una dintre activitățile proiectului presupune crearea întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenoriat social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din mediul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

 Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 375,000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 37,500 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 18 de luni.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:

 1. a) ) să fie organizații nonprofit (necomerciale) stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);
 2. b) să fie organizații ale societății civile, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale;.
 3. c) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea

2.6.10.1.1 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: https://intpa-econtent-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ePrag/2020.0/ePrag-en-2020.0-full.pdf

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

Procesul de luare a deciziei

Concursul de granturi va fi organizat în 2 etape: 

ETAPA 1: Evaluarea dosarului conform cerințelor prezentului concurs. Organizațiile necomerciale interesate să participe în cadrul concursului vor trimite dosarul electronic la  adresa concurs@eef.md. Echipa Fundației Est-Europene va verifica corespunderea dosarului cu cerințele prezentului concurs, eligibilitatea solicitanților și va verifica dacă dosarul este complet. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

ETAPA 2: Evaluarea planurilor de afaceri și a proiectelor. Pentru acest concurs va fi creată o comisie independentă de experți. Fiecare membru al comisiei de experți va evalua și va da note planurilor de afaceri și proiectelor. Scopul examinării este de a determina fezabilitatea planului de afaceri și corespunderea cu criteriile de eligibilitate.

Solicitanții și propunerile de proiect vor fi evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

Lot 1

Pentru întreprinderile nou create vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:

 • Numărul de grupuri vulnerabile care și-au îmbunătățit nivelul de viață (au fost integrate pe piața muncii sau au beneficiat de alte oportunități de incluziune) datorită sprijinului de proiect;
 • Numărul de persoane defavorizate angajate în cadrul întreprinderilor sociale;
 • Numărul de persoane dezavantajate care au beneficiat de activitățile întreprinderilor sociale;
 • Contribuția monetară a asociației în crearea întreprinderii sociale;
 • Numărul de produse/servicii planificate să fie vândute pe piață.

Criterii calitative:

 • Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
 • Gradul de detaliere a planului de afaceri;
 • Abordarea originală și inovatoare;
 • Sustenabilitatea afacerii sociale;
 • Relevanța activității pentru apelul de propuneri;
 • Experiența pozitivă de colaborare cu donatorii, partenerii și alte instituții;
 • Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
 • Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;

Lot 2

Pentru întreprinderile existente vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:

 • Cifra de afaceri;
 • Proporția veniturilor încasate de întreprinderea socială care sunt direcționate spre suportul grupurilor vulnerabile;
 • Numărul persoanelor dezavantajate care vor beneficia în urma realizării proiectului;
 • Numărul de persoane defavorizate angajate în cadrul întreprinderii sociale la momentul depunerii dosarului;
 • Contribuția monetară a asociației în crearea/dezvoltarea întreprinderii sociale;
 • Situația de pierdere și profit.

Criterii calitative:

 • Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
 • Gradul de detaliere a planului de afaceri;
 • Abordarea originală și inovatoare;
 • Sustenabilitatea afacerii sociale;
 • Impactul social pe care-l va produce afacerea socială;
 • Experiența pozitivă de colaborare în lucrul cu donatorii, partenerii și alte instituții;
 • Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
 • Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;

Suplimentar la resursele financiare acordate de FEE sub formă de grant beneficiarilor din Lotul 2 al prezentului concurs, recomandăm solicitanților să contribuie financiar la dezvoltarea/implementarea afacerii, din sursele proprii sau alte surse atrase, în mărime de cel puțin 10% din bugetul solicitat. Solicitanții de grant vor anexa la pachetul de aplicare documentația de suport pentru orice contribuție financiară listată în buget.   

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata proiectelor nu va depăși 18 de luni.

Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul de administrare a proiectului și bugetul direct de administrare și implementare a afacerii trebuie să fie rezonabil și echilibrat.  

Bugetul va fi elaborat  și prezentat în EURO, respectând modelul anexat.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Activitățile care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare sau alți donatori;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Pierderile ce țin de rata de schimb;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;

Activități eligibile

Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi:

 • Activități de creare și operare a întreprinderilor sociale noi;
 • Activități de dezvoltare și operare a întreprinderilor sociale existente;
 • Activități de îmbunătățire a coordonării și comunicării între diverși actori din domeniul social, necomercial, economic și autorități publice;
 • Activități de facilitare a transferului de know-how și acces la tehnologii moderne și inovație, inclusiv acordarea de servicii de consultanță operatorilor economici;
 • Activități inovatoare de sensibilizare a opiniei publice;
 • Evenimente de instruire;
 • Activități de networking;
 • Schimb de bune practici (vizite, întruniri etc.);
 • Activități prietenoase mediului înconjurător;
 • Activități ce presupun explorarea soluțiilor și instrumentelor digitale și inovatoare;
 • Seminare și ateliere tematice, conferințe, expoziții;
 • Publicarea de manuale, broșuri, materiale audio-vizuale.

 Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

 1. a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
 2. b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
 4. d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";
 5. e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
 6. f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
 7. g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
 8. h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
 9. i) acțiuni care sprijină partidele politice;
 10. l) acțiuni care includ prozelitism.

 Alte detalii ale Concursului

Integrarea drepturilor omului și egalității de gen, respectarea și promovarea protecției mediului ambiant reprezintă principii esențiale ale programului. 

Prezentarea propunerilor de proiect

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
 2. Bugetul solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
 3. Planul de afaceri completat conform formularului inclusiv previziunile financiare si fluxul mijloacelor bănești planificat;
 4. CV-ul persoanelor cheie implicate in administrarea întreprinderii sociale;
 5. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
 6. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
 7. Situația de profit și pierderi pentru întreprinderile existente;
 8. Fișa cu date generale ale întreprinderii pentru întreprinderile create deja;
 9. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.  

În cadrul acestui apel de finanțare, ținând cont de criteriul geografic, Fundația Est-Europeană va acorda: 8 granturi pentru organizațiile situate pe malul drept al râului Nistru și 2 granturi pentru organizațiile din regiunea transnistreană.

 Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi antreprenoriat social” până la data de 10 martie 2023.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 martie 2023.

Atenţie! 

 1. Organizațiile interesate de prezentul concurs se pot adresa pentru consultanță în scrierea propunerilor de proiect la partenerii Fundației, după cum urmează:
 2. Pentru regiunea Nord a R. Moldova, la Centrul de Politici Socio-Economice „CONSENS” r. Sîngerei, persoana de contact, Liliana Gheorghiță, email: lilia_gheorghita@yahoo.com, tel. de contact: 068944422
 3. Pentru regiunea Sud a R. Moldova, la Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova or. Cahul, persoana de contact, Olga Pereverzev, email: pereverzev@chamber.md, tel. de contact: 079514070
 4. Pentru regiunea Centru a R. Moldova, la Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova or. Chișinău, persoana de contact, Natalia Calenic, email: calenic@chamber.md , tel. de contact: 078783002
 5. Pentru regiunea transnistreană, la „Asociația Întreprinderilor Sociale” din or. Tiraspol, persoana de contact, Inna Barîșnicova, email: socialplatform@gmail.com, tel. de contact: +37377503760

Lista câștigătorilor concursului va fi publicată pe pagina web a Fundației Est Europene www.eef.md în termen de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea aplicațiilor.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.                                                     

                                                                    

Documete atașate

Fisa_date_generale_4201337

Fișier .DOCX , 20.9 KB
Vizualizează

Formular_plan_afaceri_5619395

Fișier .DOCX , 669.13 KB
Vizualizează

Formular-buget-grant-ro_9299290 (1)

Fișier .XLSX , 25.67 KB
Vizualizează

Formular-cerere-grant_ro_7152736

Fișier .DOCX , 34.97 KB
Vizualizează

ToR_ÎS_ro_final

Fișier .PDF , 872.78 KB
Vizualizează
Distribuie