Program de granturi destinat OSC-uri locale care vor crea sau dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați NEET

Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC.

Context

În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.
Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a OSC-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC.

Activități eligibile în cadrul acestui program de granturi

 • Înființarea de întreprinderi sociale sau dezvoltarea unei întreprinderi sociale existente, în ambele cazuri fiind axate pe includerea tinerilor NEET în angajare sau în educație ;
 • Oferirea instruirii profesionale, instruirii în domeniul angajării sau a instruirii pentru abilități sociale în vederea facilitării integrării în câmpul muncii a tinerilor NEET;
 • Fezabilitate din punct de vedere financiar;
 • Asigurarea contribuției ne-monetare a cel puțin 20% din partea solicitantului sau din alte surse;
 • Respectarea aspectului de protecție a mediului;
 • Explorarea soluțiilor digitale, instrumentelor și inovațiilor;
 • Implementarea proiectelor în orice regiune a ţării, inclusiv în Găgăuzia şi Transnistria.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 80 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 20 000 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, va fi minim de 10 de luni.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:

a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);

b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);

c) să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale.

d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

e) să-și asume înregistrarea și certificarea unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea

2.6.10.1.1 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.6.10.1.1

 

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

5.1. Procesul de luare a deciziei

Concursul de granturi va fi organizat în 4 etape: 

ETAPA 1: Evaluarea dosarului conform cerințelor prezentului concurs. Organizațiile necomerciale interesate să participe în cadrul concursului vor trimite dosarul electronic la  adresa concurs@eef.md. Echipa Fundației Est-Europene va verifica corespunderea dosarului cu cerințele prezentului concurs, eligibilitatea solicitanților și va verifica dacă dosarul este complet. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

ETAPA 2: Evaluarea planurilor de afaceri și a proiectelor. Pentru acest concurs va fi creată o comisie independentă de experți. Fiecare membru al comisiei de experți va evalua și va da note planurilor de afaceri și proiectelor. Comisia își rezervă dreptul de a ține cont în cadrul selectării organizațiilor câștigătoare de reprezentarea geografică echitabilă a proiectelor susținute.

ETAPA 3: Proba individuală va fi organizată online pe platforma Zoom. La această etapă, fiecare organizație care a fost selectată în cadrul etapei a doua, își va prezenta planul de afaceri, iar experții vor pune întrebări de clarificare. Fiecare expert va aprecia (1) motivația și (2) capacitatea organizațiilor de a gestiona întreprinderea socială, acordând  două note pentru această probă. Pentru fiecare plan de afaceri sa va face o notă medie. 

ETAPA 4: Desemnarea câștigătorilor. Nota finală pentru proiectele înaintate va fi stabilită prin media aritmetică a celor două note primite la etapa 2 și 3.  

Solicitanții și propunerile de proiect vor fi evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

5.2 Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

Lot 1

Pentru întreprinderile nou create vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:

 • Numărul persoanelor dezavantajate care vor fi beneficia în urma realizării proiectului;
 • Numărul de persoane defavorizate care vor fi angajate în cadrul întreprinderii sociale și își vor îmbunătăți nivelul de trai;
 • Contribuția monetară a asociației în crearea întreprinderii sociale.

Criterii calitative:

 • Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
 • Gradul de detaliere a planului de afaceri;
 • Abordarea originală și novatoare;
 • Sustenabilitatea afacerii sociale;
 • Impactul social pe care-l va produce afacerea socială;
 • Parteneriatul cu administrația publică locală de nivelul I, II și angajamentul autorităților în susținerea potențialei afaceri;
 • Relevanța obiectivelor şi activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
 • Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;
 • Asumarea de către solicitant a înregistrării și certificării unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare.

Lot 2

Pentru întreprinderile deja create vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:

 • Cifra de afaceri;
 • Proporția veniturilor încasate de întreprinderea socială care sunt direcționate spre suportul grupurilor vulnerabile;
 • Numărul tinerilor NEET care vor fi beneficia în urma realizării proiectului;
 • Numărul de tinerilor NEET angajate în cadrul întreprinderii sociale la momentul depunerii dosarului;
 • Contribuția ne-monetară a asociației în dezvoltarea întreprinderii sociale;
 • Situația de pierdere și profit.

Criterii calitative:

 • Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
 • Gradul de detaliere a planului de afaceri;
 • Abordarea originală și novatoare;
 • Sustenabilitatea afacerii sociale;
 • Impactul social pe care-l va produce afacerea socială;
 • Parteneriatul cu administrația publică locală de nivelul I, II și angajamentul autorităților în susținerea potențialei afaceri;
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
 • Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;
 • Asumarea de către solicitant a înregistrării și certificării unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a proiectului este de 10 luni.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social tineri NEET” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 15 iunie 2022.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate. Este necesar respectarea formatului original a documentelor atasate la anunt (Word / Excel). Nu vor fi acceptate documentele PDF sau link-uri Google docs.

Documete atașate

Formular-cerere-grant_ro_3867718

Fișier .DOCX , 41.03 KB
Vizualizează

Formular-buget-grant-ro_6343449

Fișier .XLSX , 26.73 KB
Vizualizează
Vizualizează
Distribuie