Program de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social

Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social

Context

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una dintre activitățile proiectului presupune consolidarea capacităților și susținerea a cinci organizații a societății civile pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și regional (Găgăuzia, Transnistria, Sud, Centru, Nord). Organizațiile finanțate vor realiza campanii de conștientizare la nivel regional pentru a acoperi mai multă populație, inclusiv elevi din școli, și vor promova oportunitățile de finanțare pentru întreprinderile sociale. Campaniile se vor baza pe strategia de comunicare și planul de acțiune elaborate de către Keystone Moldova (partenerii proiectului) și vor include elaborarea materialelor de comunicare și diseminarea acestora la nivel regional. OSC-urile vor elabora materiale informative care să prezinte percepțiile populației cu privire la conceptul de antreprenoriat social din regiunea lor specifică și gradul de pregătire a populației de a investi în dezvoltarea întreprinderilor sociale din Moldova. Datele extrase din Studiul KAP pe anumite regiuni (Găgăuzia, Transnistria, Sud, Centru, Nord) vor fi oferite de către Keystone Moldova OSC-urilor selectate din aceste regiuni.

Apelul de propuneri respectiv este lansat ca urmare a desfășurării Atelierului de instruire organizat de către partenerii proiectului Keystone Moldova la data de 3 - 4 aprilie, 2023 cu tematica Atelier de instruire în dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy pentru promovarea antreprenoriatului social la nivel local.

Scopul și obiectivele programului de granturi:

Programul de granturi are scopul de a susține organizațiile neguvernamentale în eforturile de promovare a antreprenoriatului social.

Obiectivele specifice ale programului de granturi sunt:

 • Promovarea antreprenoriatului social prin lansarea campaniilor de sensibilizare a publicului larg, inclusiv în rândul elevilor din instituțiile de învățământ, cu privire la rolul antreprenoriatului social;
 • Abilitarea organizațiilor societății civile care sunt interesate să investească în antreprenoriatul social;
 • Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie şi alți actori relevanți privind rolul antreprenoriatului social pentru dezvoltarea economiei.

Activități eligibile

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la:

 • Activități de informare şi conștientizare inclusiv articole, pliante, spoturi educative care promovează antreprenoriatul social;
 • Activități de instruire, ateliere, webinare, acțiuni publice care au scopul de a promova antreprenoriatul social;
 • Seminare şi alte tipuri de activități care facilitează comunicarea dintre actori politici pentru a promova antreprenoriatul social;
 • Conferințe, seminare sau activități similare care facilitează dialogul dintre factorii de decizie şi alţi actori relevanți pentru promovarea antreprenoriatului social.

Solicitanți eligibili

Sunt eligibile să participe în cadrul acestui concurs de granturi organizațiile necomerciale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea antreprenoriatului social. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizaţia solicitantă şi alte organizații neguvernamentale, precum şi alți actori din societate interesați în promovarea antreprenoriatului social. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Nu vor fi finanțate proiectele care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecției mediului, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații ineligibile. În cadrul acestui program de granturi Fundaţia nu va finanța cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu va oferi granturi pentru suport general instituțiilor şi organizațiilor, și va susține doar proiecte concrete care se vor încadra în obiectivele programului de granturi.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest program de granturi este de 120 000 Euro. Bugetul maxim al unui proiect nu va depăși 24 000 Euro.

Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.

Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a proiectului nu va depăși 18 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor instituționale/administrative ale organizației care nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Pierderile ce țin de rata de schimb;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici.

Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;

b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;

c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;

d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";

e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;

f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;

g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;

h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;

i) acțiuni care sprijină partidele politice;

l) acțiuni care includ prozelitism.

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

Procesul de luare a deciziei

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți. Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Criteriile de selecție a propunerilor de proiect

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

 • Numărul de persoane care sunt familiarizate cu conceptul și rolul întreprinderilor sociale;
 • numărul reprezentanților APL care sunt familiarizați cu conceptul de antreprenoriat social;
 • numărul de persoane care ar fi interesate să investească în antreprenoriatul social;
 • originalitatea și inovația proiectului;
 • capacitatea de a lucra cu persoane marginalizate și sub-reprezentate;
 • durabilitatea proiectului;
 • relevanța obiectivelor și activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • capacitatea proiectului de a spori conștientizarea publică referitoare la problemele abordate;
 • capacitatea de a dezvolta și implementa activități de advocacy;
 • activități prietenoase mediului.

 Înaintarea propunerilor

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
 2. Bugetul total în Euro, solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
 3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizației;
 4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi pentru promovarea antreprenoriatului social” până la data de 19 aprilie 2023.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru promovarea antreprenoriatului social” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada 31 August 1989, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

Notă! Prioritate vor avea organizațiile care au participat la Atelierul de instruire din 03-04 aprilie 2023 organizat de către Keystone Moldova privind dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy pentru promovarea antreprenoriatului social la nivel local.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 5 mai 2023.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Anexe:

 1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
 2. Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene.

 

Documete atașate

Formular-buget-grant-ro_9299290

Fișier .XLSX , 32.38 KB
Vizualizează
Vizualizează

Formular-cerere-grant_ro_7152736

Fișier .DOCX , 37.54 KB
Vizualizează
Distribuie