Termen limită prelungit: Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi pentru  susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor locale incluzive 2023 

Programul de granturi are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive.

Proiectele recepţionate în cadrul concursului organizat de Fundaţia Est-Europeană în perioada 17 februarie – 15 martie 2023 vor fi evaluate împreună cu proiectele depuse în perioada termenului extins. Totodată, organizațiile care au depus deja propuneri de proiecte, au dreptul de a-şi revizui/ajusta proiectele şi de a le trimite Fundaţiei pâna la 14 aprilie 2023.

Context 

În toamna anului 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale. Scrutinul va fi un test important pentru democraţia ţării, inclusiv respectarea drepturilor electorale şi conexe, incluziunea politică şi electorală.   

În urma scrutinului anterior (2019), Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte a semnalat o serie de deficienţe, inclusiv carenţe privind incluziunea politică. Femeile au fost sub-reprezentate, în pofida introducerii cotelor de reprezentare și a cerințelor de poziționare a femeilor și bărbaților pe listele de candidaţi. Reprezentarea persoanelor de etnie romă în calitate de candidaţi la funcţia de consilieri locali şi raionali a fost redusă. Persoanele cu dizabilităţi s-au confruntat cu bariere de accesibilitate fizică şi informaţională. Peste 60% din secţiile de votare au fost  inaccesibile.[1] 

În acest context, Fundaţia Est-Europeană îşi propune să contribuie la scrutine electorale mai incluzive, în conformitate cu recomandările şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova privind drepturile  omului şi egalitatea de gen. Iniţiativa este parte integrantă a programului “Cetăţeni activi, comunităţi prospere”, finanţat de Suedia. Programul îşi propune să faciliteze dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea progresivă a legislaţiei electorale din perspectiva recomandărilor observatorilor naţionali şi internaţionali privind incluziunea politică şi respectarea drepturilor omului. De asemenea, programul îşi propune să sporească participarea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral. 

Fundaţia Est-Europeană nu va oferi asistență politică sau sprijin financiar partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor independenți în cadrul alegerilor autorităţilor publice. În cadrul campaniei electorale, Fundaţia nu va finanța și nu va face agitaţie pro sau contra partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte.

Scopul şi obiectivele programului de granturi:

Programul de granturi are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive.

Obiectivele specifice ale programului de granturi sunt:

 • Promovarea participării politice incluzive a persoanelor cu dizabilităţi, femeilor, persoanelor de etnie romă şi altor grupuri etnice sub-reprezentate;
 • Abilitarea grupurilor marginalizate şi sub-reprezentate în depăşirea barierelor în participarea politică;
 • Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie şi a alţi actori relevanţi pentru participarea politică incluzivă.

Activități eligibile

Activităţile eligibile includ, dar nu se limitează la:

 • Activităţi de informare şi conştientizare inclusiv articole, pliante care promovează participarea politică incluzivă a persoanelor cu dizabilităţi, femeilor, persoanelor de etnie romă şi altor grupuri etnice sub-reprezentate;
 • Activităţi de instruire, ateliere, acţiuni publice care sprijină grupurile marginalizate să depăşească barierele în participarea politică;
 • Seminare şi alte tipuri de activităţi care facilitează comunicarea dintre actori politici şi potenţiali candidaţi la alegeri, aparţinând grupurilor sub-reprezentate;
 • Activităţi de comunicare care dezvoltă sau extind platforme de organizaţii neguvernamentale pentru a genera susţinerea amendamentelor legislative cu privire la participarea politică incluzivă;
 • Conferinţe, seminare sau activităţi similare care facilitează dialogului dintre factorii de decizie şi alţi actori relevanţi pentru adoptarea măsurilor legislative şi instituţionale care contribuie la participarea politică incluzivă.
 • Activităţi de monitorizare a alegerilor din perspectiva incluziunii grupurilor marginalizate sau sub-reprezentate. 

Solicitanți eligibili

Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat şi sunt active în promovarea democraţiei şi/sau drepturilor omului. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizaţia solicitantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi în promovarea alegerilor incluzive. Solictanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizaţii ineligibile. În cadrul acestui program de granturi Fundaţia nu va finanța cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu va oferi granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, și va susţine doar proiecte concrete care se vor încadra în obiectivele programului de granturi.

Bugetul

Bugetul proiectului trebuie să fie stabilit în Euro. Bugetul va conţine informaţii clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.

Suma totală disponibilă programul de granturi mici este de 135,000.00 Euro.  Suma maximă a propunerilor de proiect nu va depăşi 20,000.00 Euro.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul va fi elaborat  și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Pierderile ce țin de rata de schimb;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici.

Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

 1. a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
 2. b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
 4. d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";
 5. e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
 6. f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
 7. g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
 8. h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
 9. i) acțiuni care sprijină partidele politice;
 10. l) acțiuni care includ prozelitism.

Evaluarea proiectului și decizia de selectare 

Procesul de luare a deciziei

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți.  Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

 • numărul preconizat de beneficiari ai proiectului;
 • numărul de persoane reprezentând actori relevanţi implicaţi în proiect;
 • originalitatea şi novația proiectului;
 • capacitatea de a lucra cu persoane marginalizate şi sub-reprezentate;
 • durabilitatea proiectului;
 • relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • capacitatea proiectului de a spori conştientizarea publică referitoare la problemele abordate;
 • experienţa organizaţiei în implementarea activităţilor de advocacy pentru incluziune politică şi electorală.

Înaintarea propunerilor

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
 2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
 3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizaţiei;
 4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, analize, rapoarte de monitorizare, etc.). 

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru promovarea alegerilor incluzive” , pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 14 aprilie 2023.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Anexe:

 1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
 2. Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene.

[1] https://alegeliber.md/pozitia-coalitiei-fata-de-alegerile-locale-generale-din-20-octombrie-3-noiembrie-2019-2886.html

Documete atașate

Formular-cerere-grant-FEE-2019-ro

Fișier .DOCX , 29.33 KB
Vizualizează

Formular-buget-grant-ro

Fișier .XLSX , 24.85 KB
Vizualizează
Distribuie